Biuletyn Informacji Publicznej Bielsko
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Bielsku-Białej
ul. Karpacka 76, 43-316 Bielsko-Biała
 • poniedziałek, wtorek, środa, 7:30-15:30
 • czwartek, 7:30-18:00
 • piątek, 7:30-15:30
 •  

  Deklaracja dostępności

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bielsku-Białej.

  Daty publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2006-01-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-17.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

  Pliki są niedostępne cyfrowo

  Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Dembiniok, maciej.dembiniok@bip-bielsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 49 60 180. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  • Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  • Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych - korytarze są na jednym poziomie.
  • W budynku brak pętli indukcyjnych.
  • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  Raport o stanie dostępności 2021

  udostępnił Administrator BIP dnia 2021-10-08
  opracował Administrator BIP dnia 2020-04-09
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej ul. Karpacka 76
  43-316 Bielsko-Biała

  tel. 033 49 60 180